MOPS Tarnowskie Góry

Aktualności

Informacja   INFORMACJA !!!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a (tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65 - uruchomione będą od 2 stycznia 2018 r.)

Adres do korespondencji:

                                   Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

                                   Wydział Polityki Społecznej

                                   ul. Powstańców 41a

                                   40 – 024 Katowice

Informacja   INFORMACJA !!!

Przypominamy o konieczności informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do przyznanych świadczeń wychowawczych i rodzinnych. 

W sytuacji zmiany zatrudnienia i nie poinformowania o tym MOPS istnieje ryzyko pobierania nienależnych świadczeń co wiąże się z koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.

Decyzje w sprawie świadczeń zawierają w pouczeniu tekst:

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych (w szczególności: zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie dochodu przez członka rodziny, zawarcie związku małżeńskiego, umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, uzyskanie uprawnień do zagranicznych świadczeń, itp.) osoba otrzymująca świadczenia wychowawcze i rodzinne jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia.

 

 Informacja  14.07.2017r.  OGŁOSZENIE !!!

UWAGA ! ! !

OD 17 LIPCA 2017R. NASTĄPIŁA ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW I ODBIERANIA DECYZJI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

INFORMUJEMY, ŻE W POKOJU NR 5 (ul. Janasa 9) PRZYJMUJEMY WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKO ROZPOCZYNA SIĘ OD LITERY:

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K

NATOMIAST POZOSTAŁE OSOBY (L - Ż)

SKŁADAJĄ WNIOSKI W POKOJU NR 7

INFORMUJEMY, ŻE W POKOJU NR 7 (ul. Janasa 9) PRZYJMUJEMY WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKO ROZPOCZYNA SIĘ OD LITERY:

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

NATOMIAST POZOSTAŁE OSOBY (A - K)

SKŁADAJĄ WNIOSKI W POKOJU NR 5

 

Informacja  OGŁOSZENIE !!!

PROJEKT OUTPLACEMENT 7.4.2

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.

„Program rozwoju zawodowego dla osób zwolnionych, zagrożonych i przewidzianych do zwolnienia w województwie śląskim”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2 Outplacement

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej – wyższa konkurencyjność zawodowa na śląskim rynku pracy

Grupa docelowa 60 osób (33 kobiety i 27 mężczyzn)

Termin realizacji projektu 01.08.2017 r. – 30.06.2018 r.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.effekt.biz.pl/projekty-unijne/

 

„Program rozwoju zawodowego dla osób zwolnionych, zagrożonych i przewidzianych do zwolnienia w województwie śląskim”

 

Informacja  21.06.2017r.  OGŁOSZENIE !!!

Zaproszenie do udziału w projekcie na miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością

Obraz główny

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest wyznaczenie miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnością. Miejsca uznane za przyjazne osobom z niepełnosprawnością zostaną oznaczone specjalnym logo, a instytucje wyróżnione dyplomem uznania za starania związane z udogodnieniem funkcjonowania osobom z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

W celu umożliwienia zapoznania się z warunkami udziału w projekcie, dołączam wykaz kryteriów (stanowiący jednocześnie formularz zgłoszeniowy), dotyczących udziału w projekcie.

W przypadku wyrażenia chęci wzięcia udziału w projekcie, uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie w/w kwestionariusza na adres e-mail:  pfron@tarnogorski.pl w terminie od 14.06.2017r. do 31.08.2017r.
Jednocześnie informowujemy że w dniach 1- 14.09.2017r. zespół złożony z osób z niepełnosprawnością odwiedzi Państwa budynek/lokal, w celu dokonania oceny informacji zawartych w przesłanym kwestionariuszu.

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Panią Gabrielą Kowalską (508 136 590) lub Iloną Koptyńską (606 838 495).

Załącznik:
Kryteria dotyczące udziału w projekcie dotyczącym wyznaczania.doc

 

Informacja  21.04.2017r.  OGŁOSZENIE !!!

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób p.n. „Aktywizacja zawodowa 18 bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo uczestników projektu - Wszyscy razem - ”

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Informacja  16.03.2017r. INFORMACJA

Informacja z dnia 16.03.2017r. w zakresie spełniania warunków formalnych ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Informacja  14.02.2017r.  OGŁOSZENIE !!!

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób p.n. „Aktywizacja zawodowa 18 bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo uczestników projektu- Wszyscy razem - ”

Zarządzenie Nr 10322017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.02.2017 roku

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób p.n. „Aktywizacja zawodowa 18 bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo uczestników projektu - Wszyscy razem - ”

Załącznik do Ogłoszenia

  

Infrmacja  INFORMACJA !!!

z dnia 16.03.2017r. w zakresie spełniania warunków formalnych ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Infrmacja  INFORMACJA !!!

KONTA RODZINNE NIEPODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

 

Informacja  11.01.2017r. UWAGA !!!

Zmiana siedziby  DZIAŁU  DODATKÓW  MIESZKANIOWYCH

Od dnia 13.02.2017r. Dział Dodatków Mieszkaniowych zostaje przeniesiony 
z ul. Morcinka 7 na ul. Piastowską 8.

  

Informacja    INFORMACJA ! ! !

Informujemy,  że wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego rozpatrywane są zgodnie z datą złożenia prawidłowo wypełnionego i uzupełnionego o brakujące dokumenty wniosku. 

O terminie i sposobie odbioru decyzji informujemy telefonicznie.

 

Informacja    INFORMACJA !


26 października 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie Aktów Powołania na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego I Kadencji na lata 2016 – 2019. Tego dnia odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady... czytaj więcej...

 

Informacja    500 plus 

Link do strony internetowej MRPiPS Rodzina 500 plus

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

https://rodzina500plus.gov.pl/

 

 500plus

 

Realizatorem obowiązującej od 01.04.2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016 poz. 195) w gminie Tarnowskie Góry jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  

Procedura ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko

1. WNIOSEK

Rodzic nie musi wypełniać w nim pól, które dotyczą sytuacji dochodowej

2. DODATKOWE DOKUMENTY

Ze względu na brak kryterium dochodowego ich zakres jest ograniczony i zależny od sytuacji indywidualnej rodzica, (np. odpis wyroku orzekającego rozwód).Pozostałe dokumenty weryfikuje organ wypłacający świadczenie

3. WYWIAD

Jest fakultatywny, jeżeli jednostka przyznająca 500zł będzie miała wątpliwości np. dotyczące opieki sprawowanej nad dzieckiem, przeprowadza go pracownik socjalny

 

Procedura ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko

1. WNIOSEK

Muszą być w nim wypełnione wszystkie rubryki, w tym te, które odnoszą się do dochodu i miejsca odprowadzenia składek

2. DODATKOWE DOKUMENTY

Oświadczenia o dochodzie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym, oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym, oświadczenia o dochodzie utraconym i uzyskanym, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Organ wypłacający świadczenie samodzielnie uzyska: dane o dochodzie opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wysokości składek zdrowotnych, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz pozostałe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku

3. WYWIAD

Jest nieobowiązkowy, jeżeli jednostka przyznająca 500zł będzie miała wątpliwości np. dotyczące opieki sprawowanej nad dzieckiem, przeprowadza go pracownik socjalny

 

Więcej informacji:

Infolinia: 32 380 00 35 dostępna od 14.03.2016 r.

e-mail: 500plus@mopstg.pl

 

 

 

Informacja    Zapraszamy do udziału w projekcie pn. ,,Wszyscy razem”!

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach informuje o rozpoczętej w dniu
23 września 2015r. rekrutacji do projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W latach 2015 - 2017 do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 105 uczestników, w tym 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, 20 osób niesamodzielnych, 35 osób z rodzin wieloproblemowych, 30 osób wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej.

Regulamin rekrutacji oraz ankieta rekrutacyjna dostępne poniżej:

Regulamin rekrutacji do projektu

Ankieta rekrutacyjna

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 5, w budynku przy ul. Piastowskiej 8 Tarnowskie Góry.

Stronę internetową Projektu znajdziemy pod adresem http://www.wszyscyrazem.tarnogorski.pl/

 

 

 

Informacja    Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 14 września 2015 r. rozpocznie się, na podstawie ogłoszenia o konkursie umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji partnerskich, które będą dystrybuowały artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących i prowadziły działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-20120 /na podstawie PSI.941.27.2015 z dn. 04.09.2015r./

 

 

 

Informacja    Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie pn. ,,Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt obejmuje wsparciem, zarówno beneficjentów z niepełnosprawnością, jak również ich opiekunów (osoby z bliskiego otoczenia), dostosowując formy wsparcia do indywidualnych potrzeb każdej z grup odbiorców projektu. W ramach realizacji celów projektowych będą odbywały się m.in.: staże rehabilitacyjne, praktyki i szkolenia zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy oraz konsultacje z psychologiem, prawnikiem i innymi specjalistami. Ponadto, poprzez organizację spotkań informacyjnych pragniemy objąć wsparciem również pracodawców zatrudniających bądź chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegóły na stronie internetowej: www.integracja.org