MOPS Tarnowskie Góry

Nowy Model - Lepsza Jakość

Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Dnia 12.05.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Plakat Nowy Model Lepsza Jakość Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

20 marca 2017 r. Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został powołany Zespół ds. Wdrażania Zmian Organizacyjnych.

Zespół pod przewodnictwem eksperta ds. wdrażania  został powołany na okres: 01.04.2017r. – 30.11.2017r.

Jego celem będzie wypracowanie zmian organizacyjnych i opracowanie dokumentów, m. in. takich jak: 

 • Nowy Regulamin Organizacyjny MOPS w Tarnowskich Górach
 • Lokalna Polityka Świadczeń
 • Procedura Administracyjna Udzielania Pomocy

 

 

Logotyp Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój

Od 01 marca 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach realizuje projekt konkursowy w ramach II Osi Priorytetowej:

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i Edukacji PO WER Działanie 2.05. Skuteczna pomoc społeczna na lata 2014 – 2020.

Projekt „Nowy Model – Lepsza Jakość”, został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej

w Tarnowskich Górach dnia 29.03.2017r.

Okres realizacji projektu 01.03.2017r. – 28.02.2019r.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 356 397,50 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

 1. ze środków europejskich w kwocie 300 371,81 zł co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu
 2. ze środków dotacji celowej w kwocie 56 025,69 zł

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

"Poprawa obsługi osób zgłaszających się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników do 28 lutego 2019 roku."

Projekt wdrażania zmian przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, poprzez poprawę jakości, efektywności pracy socjalnej, usług socjalnych i realizacji procedury administracyjnej.

Realizacja celu głównego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, będącego instytucją działającą na rzecz włączenia społecznego, pozwoli mu na otwarcie się na nowe grupy docelowe wymagające wsparcia, skierowanie pracy socjalnej do osób i rodzin otwartych na współpracę, przyczyni się do wprowadzenia nowych metod pracy socjalnej, podniesienia jakości pracy socjalnej dzięki superwizji.

Dzięki wsparciu finansowemu projektu pracownicy socjalni podniosą swoje kompetencje zawodowe, umiejętności interpersonalne oraz będą mieli możliwość wybrania stanowiska pracy zgodnego z ich predyspozycjami, preferencjami zawodowymi i potencjałem merytorycznym.

Ponadto celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych poprzez wyodrębnienie:

 1. Stanowiska ds. pierwszego kontaktu,
 2. Zespołu Pracy Socjalnej,
 3. Zespołu Usług Socjalnych,
 4. Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

 

 

Od 1września 2017r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  działa zgodnie z nową strukturą organizacyjną zawartą w nowym Regulaminie Ośrodka wprowadzonym Zarządzeniem  Dyrektora.

Zmiana struktury organizacyjnej zaplanowana w projekcie polegająca na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej i usług opiera się m.in. na wyodrębnieniu  następujących działów:

 

Nazwa działu:

Adres:

Dział Pomocy Środowiskowej:

Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Zespół Realizacji Świadczeń

 

ul. Janasa 9

ul. Sienkiewicza 8

ul. Janasa 9

Dział Pracy Socjalnej i Asysty Rodzin:

Zespół ds. Pracy Socjalnej

Zespół Asystentów Rodziny

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
ul. Bytomska 15

ul. Wyszyńskiego 131

ul. Bytomska 15

Dział Usług, Analiz i Programów:

Zespół ds. Usług

Zespół ds. Analiz i Programów

 

ul. Bytomska 15

ul. Piastowska 8

 

 

MOPS aplikując o dofinansowanie w ramach ww. projektu miał przede wszystkim na względzie, podniesienie jakości oferowanych usług oraz dążenie do efektywniejszej i wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom klientów szeroko pojętej pracy socjalnej.

 

Co było konieczne do przeprowadzenia zmiany?

 • Zmiana regulaminu organizacyjnego, a w tym powołanie nowych zespołów (Zespołu ds. świadczeń Przyznawanych Decyzją, Zespołu ds. Pracy Socjalnej, Zespołu ds. Usług), oraz Stanowiska ds. Pierwszego kontaktu.
 • Podział pracowników socjalnych na trzy grupy:

-  pracujących  w rejonach opiekuńczych, zajmujących się planowaniem pomocy finansowej dla klientów - Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją 

- zajmujących się wyłącznie pracą socjalną, działaniami interwencyjnymi - Zespół ds. Pracy Socjalnej,

- zajmujących się kwalifikowaniem osób do różnych form usług społecznych - Zespół ds. Usług.

 

W listopadzie zakończył prace Zespół ds. wdrażania zmian organizacyjnych, który wypracował pod okiem eksperta następujące dokumenty:

 1. Nowy Regulamin Organizacyjny MOPS w Tarnowskich Górach
 2. Lokalna Polityka Świadczeń
 3. Procedura Administracyjna Udzielania Pomocy.

 

W celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności pracowników MOPS przechodzących  zmiany organizacyjne w Ośrodku dnia  29.11.2017 r. zawarto umowę, której przedmiotem  jest usługa polegająca na  realizacji 26 szkoleń/warsztatów (156 godzin szkoleniowych)  . Tematyka szkoleń, które odbywać się będą do 28.02.2019r.  obejmuje m.in. : diagnozę w pracy socjalnej  oraz diagnozę w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzja, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, interwencje w pracy socjalnej, narzędzia pracownika socjalnego, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz praca z trudnym klientem.

 

 

Dnia  30.11.2017 r zawarto umowę, której przedmiotem jest usługa polegająca na  realizacji 156 godzin lekcyjnych superwizji pracy socjalnej dla pracowników MOPS w Tarnowskich Górach. W celu zwiększenia poziomu jakości wykonywanej pracy i wzmocnienia kompetencji zawodowych pracowników socjalnych zaplanowano zaangażowanie superwizora pracy socjalnej, który będzie wsparciem dla pracowników socjalnych w poszukiwaniu źródeł trudności, problemów w prowadzonej pracy socjalnej oraz  możliwości ich pokonywania. Spotkania superwizyjne odbywać się będą w okresie od stycznia 2018r. do lutego 2019r.

 

W dniu 15.01.2018 r. została zawarta umowa zlecenie  w sprawie zatrudnienia specjalisty ds. monitoringu wdrożonych zmian organizacyjnych  w MOPS. Umowa zostaje zawarta na okres od 15.01.2018r. do 31.12.2018r.Do obowiązków specjalisty ds. monitoringu wdrożonych zmian organizacyjnych  w MOPS należy m.in.:

-ocena zgodności wprowadzonych zmian organizacyjnych z „Projektem założeń  projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Wariant II.” z dnia 5 sierpnia 2014 r.   Ocena zgodności wprowadzonych zmian organizacyjnych przyjętych Regulaminem Organizacyjnym z dnia 31.07.2017 r., z  założeniami projektu „Nowy Model – Lepsza Jakość”.,

- ocena stopnia osiągnięcia celu głównego projektu: „poprawa obsługi osób zgłaszających się  do ośrodka pomocy społecznej poprzez zmianę  organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych”,

- prowadzenie monitoringu  wypracowanych zmian organizacyjnych w zespołach do spraw: Pierwszego Kontaktu, Pracy Socjalnej, Usług Socjalnych, Świadczeń Przyznawanych Decyzją,

- opracowanie narzędzi monitoringu i ewaluacji.