Akty prawne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawy prawne działalności Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną Gminy. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

 • Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/379/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r., ustanawiającej Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach finansowana jest:

 • ze środków budżetu miasta
 • ze środków budżetu państwa
 • ze środków EFS


Ustawy realizowane przez MOPS

MOPS realizuje zadania gminy określone w ustawach:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze