MOPS Tarnowskie Góry

Klauzula informacyjna Karta Dużej Rodziny

27 maja 2019

Nowe zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Co to jest RODO:

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO zapewnia większą kontrolę nad Pana/Pani danymi osobowymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

Dzięki RODO ma Pan/Pani prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • do sprostowania lub uzupełnienia danych np. w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Stosując RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach:

Przetwarza dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu m.in. realizacja świadczeń zgodnych ze złożonym wnioskiem, przetwarza nie więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne, dba, by Pana/Pani dane były aktualne, prawidłowe, chroni Pana/Pani dane, zapewnia ich poufność.

W jakim celu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza dane:

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku
i wydania Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Jakie dane klientów przetwarzamy (w tym członków rodzin, przedstawicieli):

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przetwarza dane zamieszczone we wnioskach, dane pozyskane z innych instytucji oraz centralnych systemów informatycznych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane członków rodziny wielodzietnej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawy. Ponadto minister właściwy ds. rodziny może prowadzić działania mające na celu zwiększenie dostępności do informacji o uprawnieniach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty, w szczególności przez przekazywanie członkom rodzin wielodzietnych informacji pochodzących od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Zbierane dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

Dane osobowe są przekazywane następującym podmiotom:

 • Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, realizującemu na rzecz Administratora Danych Osobowych zadania w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  42-612 Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9
  tel. 32 476 85 00, iod@mopstg.pl 
 • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sagnuszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniających usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane
  z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 • Minister właściwy do spraw rodziny może udostępnić mechanizm weryfikacji numerów
  i statusów wydanych Kart instytucjom oraz podmiotom, które przyznały uprawnienia na rzecz rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielenia tych uprawnień.

Jak długo będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe:

Dane osobowe Wnioskodawcy oraz członków jego rodziny będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Dane osobowe Wnioskodawcy oraz dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przetwarzania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych dotyczących Karty Dużej Rodziny jest:

 1. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
  Siedziba Administratora Danych Osobowych: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 10
  tel. 32 3933756, e-mail: iod@um.tgory.pl          

oraz

 1. Minister właściwy do spraw rodziny tj.
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Siedziba Administratora Danych Osobowych: 
  00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1,3,5
  e-mail: iodo@mrpips.gov.pl