Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Nabór wniosków - Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Nabór wniosków - Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gmina Tarnowskie Góry po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami wsparcia są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym albo
  c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  lub przyprowadzaniu ich z niej.

  Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie:

 • KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 
 • KARTY ZAKRESU CZYNNOŚCI w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022
 • KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 - GMINA/BURMISTRZ
 • KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 - MINISTER 

stanowiących załączniki do Programu.

KARTA ZGŁOSZENIA, KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI oraz obydwie KLAUZULE INFORMACYJNE znajdują się poniżej - w Plikach do pobrania.

 

Karty zgłoszenia, Karty zakresu czynności i Klauzule informacyjne w formie papierowej dostępne są również w:

 • Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych (ul. Janasa 9),
 • Zespole ds. Analiz i Programów (ul. Piastowska 8).

 

Prosimy o kontakt telefoniczny (32 476 85 21 lub 32 284 48 59)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.


Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • w Urnie, znajdującej się w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 (wejście od strony KASY),
 • wysłać pocztą na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Janasa 9
  42-612 Tarnowskie Góry

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2022 to 50 osób, w tym:

 • 3 dzieci w wieku do 16. roku życia,
 • 10 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 37 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).

 

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw
  na Tle Seksualnym,
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

 

Pliki do pobrania