Asystent Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W obecnej sytuacji (pandemii koronawirusa) praca asystenta rodziny odbywa się zgodnie z zaleceniami Sanepidu, z zachowaniem odpowiednich zasad higieny i bezpieczeństwa. Asystenci odwiedzają jedną rodzinę dziennie, nie dłużej niż przez jedną godzinę. Pozostałe kontakty odbywają się w sposób zdalny.

 

ASYSTENT RODZINY

Głównym celem asystenta jest wspieranie rodziny i jej członków.

Do podstawowych zadań asystenta rodziny należy:

  • wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
  • rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, w tym pomoc w wychowywaniu dzieci i integracji rodziny;
  • rozwijanie umiejętności tworzenia zdrowych relacji;
  • przeciwdziałanie marginalizacji rodziny i dezintegracji;
  • podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.

Do asystenta rodziny nie należy funkcja kontrolna. Asystent nie jest kuratorem społecznym.

 

IDEA ASYSTENTURY RODZINY

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową.

Do warunków koniecznych asystentury należy nawiązanie relacji z rodziną, długofalowość pracy, dostosowanie stylu komunikacji i metod działania do faz procesu zmiany. Jeśli warunki organizacyjne pozwalają tylko na pracę kilkumiesięczną warto skupić się na najpilniejszych zdaniem rodziny sprawach, przywracających im socjalne bezpieczeństwo (dostęp do świadczeń lub uzyskanie zatrudnienia, leczenie dzieci, uregulowanie zaległych spraw urzędowych, związanych z sytuacją mieszkaniową i rodzinną itd.).

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Może być i tak, że czasem zachowania destrukcyjne rodziców zagrażają zdrowiu i życiu dzieci. Rodzic pracuje wtedy nad zmianą, gdy dziecko jest w pieczy zastępczej krótkoterminowej. Nie każda rodzina będzie też chciała i potrafiła skorzystać z tej formy wsparcia. Niemniej jednak asystentura winna być rozumiana jako forma wsparcia a nie przymusu. 

 

 

Artykuły

Rodziny wspierające

W naszym najbliższym otoczeniu, wśród sąsiadów, czy znajomych często znajdują się ludzie, którzy bezinteresownie pomagają rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze. Takie działania najczęściej podejmowane są dla dobra dzieci, które w szczególny sposób potrzebują ochrony, pomocy i zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa ze strony osób dorosłych, czy środowiska rodzinnego.

W celu wspierania rodziny, która w niewystarczający sposób radzi sobie z wychowywaniem dzieci lub prawidłową opieką nad nimi powoływane są rodziny wspierające.

Czytaj więcej o: Rodziny wspierające