Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

AKTUALNOŚCI
WAŻNE  INFORMACJE  ZWIĄZANE
Z   WPROWADZENIEM
STANU EPIDEMII

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tarnowskich Górach

logo MOPS

 

Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Obowiązki Administratora Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach wykonuje Dyrektor MOPS.

Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,

tel. 32 476 85 00

 

Administratorem Danych Osobowych dotyczących Karty Dużej Rodziny jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry,

tel. 32 393 36 00

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry

email: iod@mopstg.pl,

tel. 32 476 85 00

 

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców miasta do informacji o przysługujących im uprawnieniach oraz instytucjach świadczących pomoc na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną pomocy społecznej i stanowi instytucję lokalnej polityki społecznej. Jej funkcjonowanie ma na celu urzeczywistnienie zasady sprawiedliwości społecznej poprzez stworzenie równych szans i przywrócenie samodzielności, a jeśli nie jest to możliwe, celem staje się zabezpieczenie opieki i godnej egzystencji mieszkańców miasta, zagrożonych ryzykiem socjalnym wystąpienia trudnych sytuacji życiowych, wywołanych niekorzystnymi procesami.

Zadania pomocy społecznej są najbardziej rozbudowane na poziomie gminy, ponieważ usytuowana jest ona najbliżej beneficjentów, do których pomoc społeczna jest kierowana. Gmina, jako niewielka społeczność (w stosunku do powiatu lub województwa) ma największe szanse na właściwe zidentyfikowanie niezbędnych potrzeb, a tym samym na udzielenie pomocy w sposób najbardziej skuteczny i efektywny.

Działalność ośrodka skupia swoje wysiłki w kierunku realizacji szeroko rozumianego systemu pomocy socjalnej, obejmującego swoim zakresem zadania m.in.: 

  • pomocy społecznej, 
  • świadczeń rodzinnych i ychowawczych, 
  • dodatków mieszkaniowych, 
  • funduszu alimentacyjnego.

Głównym celem działań w obszarze pomocy społecznej jest przeciwdziałanie wyuczonej bierności oraz włączanie rodzin dysfunkcyjnych w główny nurt życia społeczności lokalnej. Do aktywizacji beneficjentów wykorzystuje się wszystkie dostępne instrumenty pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego oraz różnorodnych świadczeń pieniężnych oraz w naturze.

Pracę socjalną prowadzi się na różnych poziomach aktywności, zarówno indywidualnej, jak i grupowej aż po aktywizację środowiska lokalnego. Adekwatność przyznawanych świadczeń pieniężnych do wysiłków beneficjentów w kierunku uzyskania samodzielności stała się nadrzędnym zadaniem, stanowiąc miarę skuteczności walki ośrodka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym beneficjentów pomocy społecznej.

Realizacja zadań w pozostałych obszarach systemu pomocy socjalnej obejmuje wypłatę obligatoryjnych świadczeń pieniężnych na rzecz rodzin. Działania te przyczyniają się w sposób istotny do wzmacniania funkcji ekonomicznej rodziny, ograniczając krąg beneficjentów cierpiących ubóstwo i deprywację potrzeb materialnych.

Organizacja działalności ośrodka, rozumiana zarówno, jako podstawy prawne instytucji, jej struktura organizacyjna, jak i ukierunkowanie na realizację określonych działań w obszarach niedostatku i marginalizacji społecznej, jest uzależniona od wielu czynników. Najważniejsze z nich to unormowania prawne z zakresu kompetencji i podziału zadań, regulacje w obszarze polityki społecznej oraz zmienne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, którym podlegają mieszkańcy miasta Tarnowskie Góry.