Świadczenie Wychowawcze "500+"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Świadczenia Wychowawcze

Tarnowskie Góry, ul Janasa 9

 

Infolinia:  tel. 32 380 00 35 

Obsługa klienta: tel. 32 476 85 42

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:   8.00. - 15.00.

 

WNIOSKI w formie tradycyjnej (papierowej)

przyjmowane są od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00-15:00.

 

 

WNIOSKI w formie elektronicznej on-line:

 baner  

Sprawdź jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line

Sprawdź, jak złożyć wniosek o Rodzina 500 plus on-line przez bankowość elektroniczną

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

 

 

 

DECYZJE

wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. w pokoju nr 8.

 

Informacja  25.05.2018r.  OGŁOSZENIE !!!

UWAGA ! ! !

OD 25 maja 2018r. NASTĄPIŁA ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I KARTĘ DUŻEJ RODZINY

INFORMUJEMY, ŻE W POKOJU NR 5 (ul. Janasa 9) PRZYJMUJEMY WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKO ROZPOCZYNA SIĘ OD LITERY:

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

NATOMIAST POZOSTAŁE OSOBY (M - Ż)

SKŁADAJĄ WNIOSKI W POKOJU NR 7

INFORMUJEMY, ŻE W POKOJU NR 7 (ul. Janasa 9) PRZYJMUJEMY WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKO ROZPOCZYNA SIĘ OD LITERY:

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

NATOMIAST POZOSTAŁE OSOBY (A - Ł)

SKŁADAJĄ WNIOSKI W POKOJU NR 5

 

 

Informacja   INFORMACJA !!!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a (tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65 - uruchomione będą od 2 stycznia 2018 r.)

Adres do korespondencji:

                                   Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

                                   Wydział Polityki Społecznej

                                   ul. Powstańców 41a

                                   40 – 024 Katowice

Informacja  INFORMACJA !!!

Przypominamy o konieczności informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do przyznanych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

W sytuacji zmiany zatrudnienia i nie poinformowania o tym MOPS istnieje ryzyko pobierania nienależnych świadczeń co wiąże się z koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.

Decyzje w sprawie świadczeń zawierają w pouczeniu tekst:

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych (w szczególności: zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie dochodu przez członka rodziny, zawarcie związku małżeńskiego, umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, uzyskanie uprawnień do zagranicznych świadczeń, itp.) osoba otrzymująca świadczenia wychowawcze i rodzinne jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia.

 

Informacja  10.08.2017r.  INFORMACJA !!!

W związku z licznymi pytaniami informujemy, iż na okres świadczeniowy 2016/2017 (trwający od 01.04.2016r. do 30.09.2017r.) nie ma konieczności składania ponownie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”.

Informujemy ponadto, że wnioski na świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500+” oraz na świadczenia rodzinne na okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018 można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Janasa 9 w poniedziałki w godz. 800 do 1630 oraz od wtorku do piątku w godz. 800 do 1500.

Aby zagwarantować sobie ciągłość przyznania świadczeń, wnioski w ramach Programu należy złożyć do 31.10.2017r., natomiast na świadczenia rodzinne do 30.11.2017r.

 

 

Informacja  OGŁOSZENIE !!!

UWAGA ! ! !

Zmieniają się wzory wniosków i załączników na nowy okres świadczeniowy: 01.10.2017r. - 30.09.2018r. 

Dokumenty na nowy okres świadczeniowy można składać od 01.08.2017r.

 

 

Informacja   INFORMACJA ! ! !

Informujemy,  że wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego rozpatrywane są zgodnie z datą złożenia prawidłowo wypełnionego i uzupełnionego o brakujące dokumenty wniosku. 

O terminie i sposobie odbioru decyzji informujemy telefonicznie.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Załączniki do wniosku:

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

  1. Upoważnienie do odbioru decyzji

  2. Oświadczenie - numer konta bankowego 

 

 

Przydatne linki:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

https://rodzina500plus.gov.pl/