Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Informacje, jak i gdzie można z niej skorzystać znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, niezależnie od uzyskiwanych dochodów, jeżeli rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia; 
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
   a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
   b) szkole wyższej – do dnia 30 września, w którym jest planowane ukończenie nauki
       zgodnie z oświadczeniem;
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.​

Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje również rodzicowi, rodzicom lub małżonkowi rodzica, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Domówienie drugiej formy Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

- członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek została już wydana wyłącznie karta tradycyjna
  i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną

albo

- członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek została już udostępniona karta elektroniczna
  i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Od 1 marca 2021 r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty wynosi 10,12 zł , natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty we wskazanych przypadkach wynosi 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji).

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa,
w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Nr rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny bądź domówienia Karty tradycyjnej lub elektronicznej: 
37 1090 1825 0000 0001 4380 2507  (Santander Bank Polska S.A. ).

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu wraz ze stosownymi oświadczeniami i objaśnieniami można pobrać ze strony internetowej MRPiPS: