Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Informacje, jak i gdzie można z niej skorzystać znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, niezależnie od uzyskiwanych dochodów, jeżeli rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia; 
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
   a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
   b) szkole wyższej – do dnia 30 września, w którym jest planowane ukończenie nauki
       zgodnie z oświadczeniem;
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.​

Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje również rodzicowi, rodzicom lub małżonkowi rodzica, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Można zrezygnować z wnioskowania o tradycyjną formę Karty Dużej Rodziny i korzystać wyłącznie z elektronicznej formy karty. 

1. W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł. (Przyznanie dodatkowej - tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie elektronicznej).

Osoby posiadające tradycyjną formę Karty nie muszą wnioskować o przyznanie formy elektronicznej, ponieważ aktywne Karty Dużej Rodziny od 9 czerwca 2021 roku będą mogły zostać wyświetlone w publicznej aplikacji mobilnej (mObywatel) niezależnie od tego w jakiej formie zostały przyznane.

2. Wydanie duplikatu Karty (dotyczy tylko formy tradycyjnej) podlega opłacie w wysokości 11,00 zł.

3. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, burmistrz może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia ww. opłaty.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, burmistrz nie wydaje decyzji administracyjnej.

5. Odmowa zwolnienia z ponoszenia opłaty, o której mowa w pkt 1 lub 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

6. Wpływy z opłaty, o której mowa w pkt 1 lub 2, stanowią dochód budżetu państwa.

 

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa,
w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

UWAGA! Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest:   OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

 

Nr rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny bądź domówienia Karty tradycyjnej lub elektronicznej: 
37 1090 1825 0000 0001 4380 2507  (Santander Bank Polska S.A. ).

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu wraz ze stosownymi oświadczeniami i objaśnieniami można pobrać ze strony internetowej MRPiPS:

 

 

 

Artykuły

AKTUALNOŚCI

Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą począwszy od 9 czerwca 2021 r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel

Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR. 

Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Informacja o wyświetlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook.

Czytaj więcej o: AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

W dniu 9 czerwca 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa ta umożliwia m.in. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel. Posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) - będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.