Program osłonowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2023-2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) do zadań własnych gminy należy „podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych”.

Celem głównym Programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2023 – 2024 jest ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym poprzez zapewnienie dowozu do środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach do innych ośrodków wsparcia.

Program stanowi istotne wsparcie dla rodzin borykających się z problemem braku transportu, uniemożliwiającym uczestnictwo niepełnosprawnych członków rodziny w zajęciach odbywających się w wyżej wymienionych placówkach. Program osłonowy wpisuje się w Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz jest zgodny z założeniami polityki społecznej. Zadania realizowane w Programie finansowane będą ze środków własnych gminy Tarnowskie Góry w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.