Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Dodatek osłonowy

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Dodatek osłonowy

Menu dla: Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 32 476 85 32

 

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu:

 • nie przekracza kwoty 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
 • nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Należy pamiętać, że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

 

Dodatek osłonowy będzie wynosił rocznie:

 • 400 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 600 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,
 • 850 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,
 • 1150 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób,

a w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa  w art. 27a  ust. 1  ustawy  z dnia  21 listopada  2008 r.  o wspieraniu  termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), będzie wynosił rocznie:

 • 500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 750 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,
 • 1062,50 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,
 • 1437,50 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązywać będzie tzw. „zasada złotówka za złotówkę” polegająca na przyznaniu prawa do dodatku w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Jeżeli kwota dodatku osłonowego ustalona z uwzględnieniem w/w zasady jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wypłata dodatku będzie realizowana w dwóch wariantach:

 • jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. - dodatek będzie wypłacony w dwóch ratach: pierwsza rata do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
 • jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na  potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będzie można składać od 10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma ePUAP - /mopstg/skrytka). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski w formie papierowej będzie można składać:

 • osobiście w punkcie obsługi klienta w siedzibie MOPS przy ul. Janasa 9 – wejście A
  w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00
 • pozostawiając w urnach znajdujących się w siedzibach MOPS przy:

- ul. Janasa 9  -  w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00
- ul. Strzybnickiej 3  -  w poniedziałki, środy i piątki  w godzinach od 8:00 do 10:30,
                                      we wtorki i czwartki w godzinach od 12:30 do 15:00
- ul. Piastowskiej 8  -  w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00
- ul. Grzybowa 211  -  w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00

Wybierając tą opcję prosimy pamiętać o włożeniu wniosku do koperty opatrzonej podpisem „Dodatek osłonowy”. 

 • wysyłając pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Janasa 9
42-612 Tarnowskie Góry

 

Druki wniosków będą dostępne w placówkach MOPS lub do pobrania poniżej.

 

Ważne!

Jeżeli Państwo posiadają adres poczty elektronicznej prosimy o wpisanie go we wniosku. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji, a informacja o jego przyznaniu  wysłana zostanie na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku pozostaje w aktach sprawy, a strona może odebrać ją osobiście.

 

W przypadku trudności związanych z wypełnieniem lub złożeniem wniosku prosimy o kontakt  z pracownikiem socjalnym, w jednym z poniższych punktów terenowych:

 • ul. Piastowska 8,           tel. 32 285 78 39, tel. 32 380 01 23
 • ul. Wyszyńskiego 135,  tel. 32 384 13 74
 • ul. Grzybowa 211,         tel. 32 285 27 25
 • ul. Strzybnicka 3,           tel. 32 390 40 32
 • ul. Bytomska 15,           tel. 32 285 59 70, tel. 32 768 97 11

 

Artykuły