Organizacja MOPS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną na mocy Uchwały Nr XIII/66/90 Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 1990r. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa na podstawie Statutu przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/436/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013r. 
Organizację, strukturę i zasady działania Ośrodka określa Regulamin organizacyjny. 
Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.


Struktura organizacyjna MOPS

W celu skutecznej realizacji zadań ośrodek funkcjonuje, jako system organizacyjny, którego istotnymi elementami są zasoby ludzkie (pracownicy, ich kwalifikacje, postawy i umiejętności).

Relacje formalne organizacji ośrodka zostały określone w formie regulaminu organizacyjnego, który normuje zakres funkcjonowania struktur wewnętrznych ośrodka, wraz z kompetencjami w sprawie wykonywania określonych zadań przez poszczególne komórki organizacyjne oraz hierarchię zarządzania, wyrażoną schematem struktury organizacyjnej ośrodka.

Ośrodek reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, który sprawuje funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników. Dyrektor posiada upoważnienie do rozstrzygania w imieniu Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych.

 

Placówki wsparcia:

 • Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych ul. Bytomska 15
 • Schronisko dla Bezdomnych ul. Sienkiewicza 48
 • Zespół Mieszkań Chronionych ul. Grzybowa 211
 • Centrum Aktywności Seniorów ul. Janasa 11


Dział pomocy środowiskowej – placówki terenowe:

 • ul. Piastowska 8
 • ul. Grzybowa 211
 • ul. Sienkiewicza 8


Inne komórki organizacyjne:

 • Dział Finansowo Księgowy
  Sekcja Księgowości
  Sekcja Należności
  Stanowisko ds. Płac

 • Dział Pomocy Środowiskowej
  Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu
  Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją
  Zespół Realizacji Świadczeń

 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

 • Samodzielna Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

 • Dział Dodatków Mieszkaniowych

 • Zespół ds. Organizacji i Kadr

 • Zespół ds. Obsługi Administracyjnej

 • Zespół ds. Informatyzacji

 • Dział Usług, Analiz i Programów
  Zespół ds. Usług
  Zespół ds. Analiz i Programów

 • Dział Pracy Socjalnej i Asysty Rodzin
  Zespół ds. Pracy Socjalnej
  Zespół Asystentów Rodziny
  Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Osoby zarządzające:

Dyrektor - Urszula Krasińska