POMOC PRAWNA - Stowarzyszenie "DOGMA"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

MASZ PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI?

OBAWIASZ SIĘ O SWOJE PRAWA?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE STOWARZYSZENIEM "DOGMA"!

 

Stowarzyszenie „DOGMA” od 17 lat prowadzi działalność poradniczą na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie wypracowało standardy pracy z klientem, potrafi rozpoznać problemy społeczności lokalnej i wykorzystać umiejętność współpracy z instytucjami i placówkami pomocy społecznej oraz zna kanały dotarcia do potrzebujących.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE: 

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 4. Nieodpłatną mediację.
 5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE: 

 1. Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.
 


NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:
 

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.
 3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.
 4. Przeprowadzenie mediacji.
 5. Udzielnie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Program nieodpłatnej pomocy prawnej przewiduje także działania mające na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli, czyli działania edukacyjne, promocyjne i popularyzatorskie.

 

Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia "DOGMA" :   http://dogma.org.pl/

w szczególności do zakładki "Powiat Tarnogórski" :    http://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-tarnogorski/

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO „DOGMA”

ul. Raciborska 48, lok.2
40-074 Katowice

TELEFON KONTAKTOWY

 

 

POWIAT TARNOGÓRSKI

Żwirki i Wigury 2, Kalety, Polska
 
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 381 37 76

poniedziałek: 08.00-12.00

wtorek: 14.30-18.30

środa: 08.00-12.00

czwartek: 13.00-17.00

piątek: 14.30-18.30