KLAUZULA INFORMACYJNA DLA  WNIOSKODAWCÓW FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2021

Zgodnie z art. 13 oraz z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję:

Co to jest RODO

RODO to rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, wprowadza ono nowe prawa osób których dane osobowe są przetwarzane. RODO zapewnia większą kontrolę nad danymi osobowymi
i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

Dzięki RODO ma Pan/Pani

Większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; do ich sprostowania np. w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne; do żądania usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. z przyczyn związanych
z Pana/Pani szczególną sytuacją; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania tj. wstrzymania dalszych operacji na danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo będą przetwarzane Pana/Pani dane

Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które przechowywane są przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przechowuje pozyskane dane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub
o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowywane są przez okres 1 roku od dnia,
w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z ww. przepisów prawa.

Stosując RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

 • Przetwarza dane rzetelnie, zawsze zgodnie z prawem (m.in. Ustawa z dn. 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach
  o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego z dnia z dnia 27 lipca 2017 r.)
 • Przetwarza dane w konkretnym celu (wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie i wykonywanie postanowień i decyzji administracyjnych, realizacja świadczeń zgodnych ze złożonym wnioskiem, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych; postępowanie w zakresie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja świadczeń z funduszu alimentacyjnego; windykacja zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydawanie zaświadczeń, egzekucję należności
  z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych prowadzi się w dalszym ciągu aż do ich całkowitego zaspokojenia na podstawie dotychczasowych przepisów /wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody organu właściwego wierzyciela/.
 • Ogranicza ilość zbieranych danych osobowych do niezbędnych. Przetwarza  nie więcej danych niż  jest to koniecznie potrzebne, dba, by Pana/Pani dane były  aktualne, prawidłowe, chroni Pana/Pani dane, zapewnia ich poufność.
 • Dane osobowe przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Jakie dane wnioskodawców i  dłużników alimentacyjnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza (w tym członków rodzin, przedstawicieli)

Dane osobowe  wskazane we wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego podlegają weryfikacji w programie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Ośrodek  pozyskuje dodatkowe informacje – z prokuratury, komisariatu policji, komornika sądowego, urzędu pracy, informację
o ubezpieczeniu społecznym, o bezrobociu, o niepełnosprawności. W przypadku nie możności pozyskania powyższych informacji drogą elektroniczną, organ uzyskuje te informacje w drodze pisemnej wymiany informacji od odpowiednich instytucji. Powyższa procedura pozyskiwania danych w celu prowadzenia postępowania wobec dłużników  uregulowana jest przepisami prawa. Dane dotyczące osób pobierających świadczenia, osób ubiegających się o świadczenia oraz członków ich rodzin mogą być przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń oraz w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodzie weryfikacji prawa do świadczeń oraz przez podmioty wymienione w przedmiotowej ustawie, którym informacje te zostały udostępnione.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskuje również informacje ze źródeł publicznie dostępnych -
w przypadku pozarolniczej działalności CEIDG (tylko w przypadku braku dokładnych informacji od wnioskodawcy).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych będzie skierowanie wniosku
o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
a w przypadku osób posiadających prawo jazdy wystąpienie do starosty o zatrzymanie tego dokumentu.

W przypadku zgody, na przetwarzanie prywatnego numeru telefonu kontaktowego lub/i adresu poczty elektronicznej w celu umożliwienia oraz ułatwienia szybkiego i bezpośredniego kontaktu
w sprawach związanych z realizacją przez Administratora Danych Osobowych prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne.

Kiedy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe

Kiedy ma ku temu podstawę prawną. Podstawą prawną w  oparciu, o którą Administrator przetwarza dane osobowe jest przepis prawa -  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art.  6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), w zakresie w jakim mają one zastosowanie w odniesieniu do Pana/Pani indywidualnej sprawy.

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Komu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach może przekazywać dane

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej tj. dane dotyczące osób uprawnionych
i członków ich rodzin ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przekazywane są do rejestru centralnego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny zgodnie z art. 15 ust. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe), banki, operatorzy pocztowi, biura informacji gospodarczej oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych świadczące usługi na rzecz MOPS na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. kancelarie prawnicze, podmioty sektora teleinformatycznego (firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne), podmioty sektora telekomunikacyjnego, podmiot świadczący na rzecz Administratora usługę niszczenia dokumentacji spraw zakończonych, dla których minął ustawowy okres przechowywania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Obowiązki Administratora Danych Osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarnowskich Górach pełni Dyrektor MOPS.

Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,

tel. 32 476 85 00

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

adres email: iod@mopstg.pl

Siedziba Inspektora Ochrony Danych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,

tel. 32 476 85 00