Klauzula informacyjna dot. korespondencji elektronicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2019

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję: 

Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Kontakt z Administratorem: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9, email: mopstg@bmj.com.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Janasa 9, email: iod@mopstg.pl  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

Dane będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).

Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych np. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego np. na wniosek sądu, policji.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stara się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.

Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

Dodatkowe informacje:

Adresy mailowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie służą do składania podań (w tym skarg na naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone  m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Dla wniosków przesłanych pocztą mailową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).