KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Nowe zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Co to jest RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
RODO zapewnia większą kontrolę nad Pana/Pani danymi osobowymi  i wiedzę o tym, co się
z nimi dzieje.

Dzięki RODO ma Pan/Pani

Prawo dostępu do swoich danych osobowych; do ich sprostowania np. w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne; do żądania usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np.
z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania tj. wstrzymania dalszych operacji na danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę -
z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Stosując RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

Przetwarza dane rzetelnie, zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu (m.in. realizacja świadczeń zgodnych ze złożonym wnioskiem), przetwarza  nie więcej danych niż  jest to koniecznie potrzebne, dba, by Pana/Pani dane były  aktualne, prawidłowe, chroni Pana/Pani dane, zapewnia ich poufność.

Jakie dane klientów przetwarzamy (w tym członków rodzin, przedstawicieli)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przetwarza dane zamieszczone we wnioskach, załącznikach do wniosków, dane osobowe zebrane podczas przeprowadzonych wywiadów, dane pozyskane z innych instytucji oraz z centralnych systemów informatycznych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

W przypadku zgody, podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do prowadzenia postępowań w sprawie wnioskowanego świadczenia. Niepodanie danych spowoduje umorzenie postępowania.

Kiedy możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe

Gdy mamy ku temu podstawę prawną (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); gdy wyraził Pan/Pani na to zgodę; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, gdy przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy.

Komu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach może przekazywać dane

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych  (np.: firmy  usługowo-opiekuńcze, organizacje pozarządowe, firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.

Jak długo będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez Administratora przez okres, w którym obowiązują decyzje administracyjne / są realizowane umowy, których Pan/Pani jest stroną, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub dopóki istnieje obowiązek archiwizacyjny.

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Obowiązki Administratora Danych Osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach pełni Dyrektor MOPS.

Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,

tel. 32 476 85 00

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

adres email: iod@mopstg.pl

Siedziba Inspektora Ochrony Danych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,

tel. 32 476 85 00