„Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” - zachęcamy do udziału

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2021

LOGO EFS

 

Zachęcamy do udziału w projekcie pn. „Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Tarnowskich Gór, którzy ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach działań projektowych zaplanowano pomoc w formie usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania, w tym:

1. Usług opiekuńczych, świadczonych w formie dwóch pakietów:

 • Pakiet 1 przewiduje: 62 godz. miesięcznie podstawowych usług opiekuńczych. 
 • Pakiet 2 przewiduje: 124 godz. miesięcznie podstawowych usług opiekuńczych. 

Dodatkowo oba pakiety oferują: 

 • 1 godz. usługi towarzyszącej fryzjerskiej lub kosmetycznej (wymiennie)
 • 4 godz. pozostałych usług opiekuńczych w formie porad psychologa, prawnika, dietetyka lub fizjoterapeuty (wymiennie)
 • codzienne dostarczanie obiadu dwudaniowego.

Uczestnicy projektu będą ponosili odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze (wyłącznie podstawowe) zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

Do kwietnia br. pracownice socjalne z Zespołu ds. Usług przeprowadziły wstępną selekcję potencjalnych uczestników projektu i zakwalifikowały 20 osób.

2. Sąsiedzkich usług opiekuńczych, w wymiarze 40 godzin na miesiąc. Zakres usług sąsiedzkich obejmuje udzielanie pomocy i wsparcia w co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego ułatwiających pozostanie uczestnikom w ich dotychczasowym miejscu zamieszkania tj.:

 • pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów
 • przygotowywaniu i podawaniu posiłków
 • pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym
 • pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach
 • informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych
 • odwiedziny w szpitalu.

Warunki wykonywania sąsiedzkiej usługi opiekuńczej określa kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy odbiorcą usługi lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem realizującym sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Od kwietnia usługi sąsiedzkie świadczone są dla 3 uczestniczek projektu.

Szkolenie z zakresu realizacji sąsiedzkich usług opiekuńczych

Szkolenie z pierwszej pomocy w ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych

 Szkolenie z zakresu realizacji sąsiedzkich usług opiekuńczych

Szkolenie z pierwszej pomocy w ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych

 

3. Teleopieki będącej uzupełnieniem usług opiekuńczych.

Usługa Teleopieki obejmuje opaskę z przyciskiem SOS oraz świadczenie usługi teleopieki w ramach abonamentu polegające na:

 • całodobowym dyżurze ratownika w Centrum Telemonitoringu,
 • telefonicznym nadzorowaniu przebiegu sytuacji nadzwyczajnej od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych osób/służb,
 • telefonicznym udzielaniu wsparcia psychologicznego klientowi, aż do przybycia wezwanych osób lub służb,
 • świadczeniu usługi e-recepty (np. na leki przyjmowane stale przez klienta) realizowanej poprzez uruchomienie przez klienta przycisku SOS na opasce lub bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Teleopieki i wystawienie recepty przez lekarza,
 • przeprowadzaniu telefonicznych konsultacji medycznych z ratownikiem medycznym,
 • możliwości 2 konsultacji lekarskich/osobę w okresie 12 miesięcy, spośród dostępnych specjalistów. 

Uczestnicy projektu nie będą ponosili odpłatności za świadczoną usługę Teleopieki. 
Od kwietnia wsparciem w postaci teleopieki zostały objęte uzupełniająco 2 uczestniczki projektu korzystające z sąsiedzkich usług opiekuńczych.