Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

MOPS Tarnowskie Góry - Refundacja podatku VAT

Flaga Unii Europejskiej

Informacje

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Plakat informacyjny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – ґміна Тарновські Гури

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

ul. Janasa 9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, KASA, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ul. Sienkiewicza 8: Dział Pomocy Środowiskowej, Punkty terenowe pomocy społecznej, Zespół Asystentów Rodziny, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Zespół ds. Analiz i Programów

MOPS TG NA FB bieżące informacje i relacje

ul. Janasa 11: Centrum Aktywności Seniorów

ul. Bytomska 15: Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych

ul. Grzybowa 211: Zespół Mieszkań Chronionych, Punkt Terenowy PS

ul. Sienkiewicza 48: Schronisko dla Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 135: Dział Dodatków Mieszkaniowych

Konta rodzinne niepodlegające egzekucji

Refundacja podatku VAT

Refundacja podatku VAT, wprowadzona ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687), to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Aby z takiej refundacji skorzystać należy spełnić poniższe warunki:

 • wnioskodawca jest odbiorcą paliw gazowych w gospodarstwie domowym, tj. zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne - odbiorcą końcowym dokonującym zakupu paliw gazowych wyłącznie na własny użytek i w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym. 
 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi[1], wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu, w ciągu 14 dni od daty pierwszego uruchomienia w przypadku nowego źródła ogrzewania. 
 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu[2] nie przekracza:
  • 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

 

Wnioski o refundację podatku VAT można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż do 29 lutego 2024 r., a po tej dacie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski na piśmie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach:

 • osobiście w punkcie obsługi klienta przy ul. Janasa 9 /wejście A/
 • poprzez złożenie w urnie przy ul. Janasa 9 /wejście A/
 • pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Janasa 9
42-612 Tarnowskie Góry.

  

Do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do wnioskodawcy obejmującą okres dotyczący wniosku oraz
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga decyzji administracyjnej. Odpowiednia informacja jest wysyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wydania decyzji administracyjnej wymagają: odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie oraz zmiana wysokości refundacji podatku VAT, a także rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji.

 

Druk wniosku można pobrać w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach:

 • Janasa 9
 • Sienkiewicza 8
 • Wyszyńskiego 135
 • Grzybowa 211

lub wydrukować ze strony internetowej mopstg.pl.

 

 

[1] paliwa gazowe – gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

[2] dochód – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.1) ), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (wymienione szczegółowo w załączniku nr 1A do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT.