Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2022

W dniu 15 września 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzającej dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy


Ww. źródla ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych
źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji
emisyjności budynków.


Ważne!!!

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będzie można składać dopiero po wejściu w życie Ustawy oraz po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku.  

 

Należy podkreślić, iż w przypadku ogrzewania gazowego, ustawa przewiduje dodatek tylko dla gospodarstw domowych ze źródłem ciepła zasilanym skroplonym gazem LPG, a nie gazem ziemnym.

 

Realizatorem zadania w imieniu Gminy Tarnowskie Góry będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego Tarnowskich Górach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Grafika

    Grafika