Dodatek elektryczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 grudnia 2022


Od 01.12.2022r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. 

 

Kryterium dochodowe

Dodatek elektryczny przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Wysokość dodatku elektrycznego wynosi:

 • 1000 złotych
 • 1500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

 

Uwaga!

W celu ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku elektrycznego  do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Źródło ogrzewania podlega weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Szczegółowe informacje na temat wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (serwis zewnętrzny).
 

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, pod którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (FOTOWOLTAIKA), dodatek elektryczny nie przysługuje.


Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.


Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku otrzymania dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (na pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, olej opałowy).

 

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

 

Uwaga!

W przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie:

 • składu gospodarstwa domowego,
 • braku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022
 • niewyodrębnionych adresów dla dwóch samodzielnych lokali

może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

 

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

 

Gospodarstwom domowym, które pod tym samym adresem zajmują odrębne lokale posiadające cechy samodzielności, dla których nie było możliwe ustalenie odrębnych adresów, przyznaje się dodatek elektryczny w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, a w przypadku braku wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – dokonuje się tego wpisu z urzędu.

 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach:

 • osobiście w punkcie obsługi klienta przy ul. Janasa 9 /wejście A/
 • poprzez złożenie w urnie przy ul. Janasa 9 /wejście A/
 • za pośrednictwem platformy ePUAP: mopstg/skrytka (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)
 • pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Janasa 9
42-612 Tarnowskie Góry

 

Wniosek w wersji papierowej jest dostępny w następujących placówkach MOPS:

 • ul. Janasa 9
 • ul. Sienkiewicza 8
 • ul. Wyszyńskiego 135
 • ul. Grzybowa 211


Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku elektrycznego.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana tylko na podany we wniosku adres email.

W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany w formularzu wniosku - informację o przyznaniu dodatku elektrycznego będzie można odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta we wcześniej umówionym terminie.

Dodatek elektryczny zostanie wypłacony niezwłocznie po przyznaniu na wskazany we wniosku numer konta bankowego bez względu na odebranie lub nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia.

W przypadku decyzji o umorzeniu postępowania lub odmowie wypłaty dodatku elektrycznego decyzja zostanie wysłana w formie tradycyjnej drogą pocztową, a w przypadku wniosków elektronicznych - elektronicznie na platformę ePuap.

 

Termin składania wniosków 

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać

od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.
 

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków elektrycznych udzielane są pod numerem telefonu 32 384 72 56.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych zamieszczonymi poniżej.

 

Podstawa prawna:

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie grafika dodatek elektryczny

  grafika dodatek elektryczny