KLAUZULA INFORMACYJNA "Dobry Start"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Nowe zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Co to jest RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
RODO zapewnia większą kontrolę nad Pana/Pani danymi osobowymi  i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

Dzięki RODO ma Pan/Pani

Prawo do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stosując RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

Przetwarza dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu (realizacja świadczenia zgodnego ze złożonym wnioskiem), przetwarza  nie więcej danych niż  jest to koniecznie potrzebne, dba, by Pana/Pani dane były  aktualne, rzetelne, chroni Pana/Pani dane, zapewnia ich poufność.

Jakie dane klientów przetwarzamy (w tym członków rodzin, przedstawicieli)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przetwarza dane zamieszczone we wnioskach, dane pozyskane z innych instytucji oraz centralnych systemów informatycznych.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do prowadzenia postępowań w sprawie wnioskowanego świadczenia. Niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Kiedy możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe

Gdy mamy ku temu podstawę prawną, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Komu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach może przekazywać dane

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawieranych umów.

Jak długo będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe

Pana/Pani dane osobowe będą przez administratora przetwarzane przez okres, w którym obowiązują decyzje administracyjne / do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub dopóki istnieje podstawa prawna.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Obowiązki Administratora Danych Osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach pełni Dyrektor MOPS.

Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,

tel. 32 476 85 00

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

iod@mopstg.pl, tel. 32 476 85 00