KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2018

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
  Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,
  32 476 85 00
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry, tel. 32 476 85 00,  adres email:  iod@mopstg.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy (w konkretnym naborze) oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraził Pan/Pani na to stosowną zgodę dołączoną do aplikacji.
 4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Kodeksem pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji oraz  z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO   z art. 6 ust. 1 lit. a - osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę, z art. 6 ust. 1  lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest  Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana /Pani żądanie przed zawarciem umowy,  z art. 6. ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze takiego jak archiwizacja oraz art. 9 ust. 2 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.  
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez Administratora, tj. do chwili zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od momentu wyrażenia tejże zgody. Dane osobowe możemy przechowywać również dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych; prawo do ich sprostowania; jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody - prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestnictwa w procesie rekrutacji na wolne stanowisko. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale brak ich podania może mieć wpływ na ocenę złożonej aplikacji.
 9. Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).