Klauzula informacyjna dla oferentów i potencjalnych kontrahentów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2018

Klauzula informacyjna dla oferentów i potencjalnych kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,

w odniesieniu do:

 • wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 • wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 
  w pełnomocnictwie),
 • członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
 • osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
  o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia;

informuję: 

 1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Kontakt: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry, tel. 32 476 85 00
 1. Inspektorem Ochrony Danych jest:
  Zuzanna Gorzkowska
  Kontakt:  ul. Janasa 9,  42-612 Tarnowskie Góry,   tel. 32 476 85 00,   adres email:  iod@mopstg.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego, w celu realizacji obowiązków nałożonych na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu kierowania zapytań ofertowych (przeprowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego), 
  w celu zawarcia i realizacji umowy.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskuje dane osobowe od osoby, której dane dotyczą oraz ze źródeł publicznie dostępnych (internetu), w tym z rejestrów publicznych (m.in. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Bazy REGON Głównego Urzędu Statystycznego).
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych - dane osobowe zwykłe.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 • Pana/Pani zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym systemie archiwalnym i archiwach.
 1. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO tj. z art. 6 ust. 1  lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;  z art. 6. ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; z art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym z uwzględnieniem art. 34 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej), oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora - odbiorców tych obowiązuje zawarta w umowie klauzula zachowania poufności.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, 
  a po tym czasie przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, których jest Pan/Pani stroną, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub dopóki istnieje obowiązek archiwizacyjny.
 4. Posiada Pan/Pani prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • do sprostowania lub uzupełnienia danych np. w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania w formie zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy);
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. wstrzymania dalszych operacji na danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 • do żądania usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania 
  w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 1. Podanie danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, odmowa ich podania może być równoznaczna z brakiem możliwości wyboru Pana/Pani oferty.
 2. Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).